No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1967

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 trên hệ thống thông tin cơ sở

Ngày 23/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã ký ban hành Kế hoạch số 3627/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 trên hệ thống thông tin cơ sở.

Mục đích của Kế hoạch nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến tới các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác cải cách hành chính (CCHC) theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước trong giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu CCHC của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Nâng cao nhận thức về CCHC, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai CCHC; nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Các nội dung tuyên truyền gồm: đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về CCHC nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền 06 nội dung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC và tình hình, kết quả triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá để thu hút các tổ chức, cá nhân ủng hộ và tham gia các dịch vụ công trực tuyến, sử dụng bưu chính công ích; tuyên truyền phổ biến và quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác áp dụng ISO và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 04/3/2021; tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính…

Hình thức thông tin, tuyên truyền thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, truyền thành cấp xã; thông tin trên bảng tin công cộng tại nơi đông người, tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; thông tin trên các bản tin, tài liệu không kinh doanh, các tài liệu tuyên truyền đạt tại tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã; thông tin trên trang thông tin điện tử. Truyền thông thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề cung cấp thông tin về nội dung, kế hoạch và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở; tuyên truyền thông qua các cuộc họp, giao ban… đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đơn vị.

Thời gian thực hiện từ năm 2021-2025.

 

 

D.L

 

 

Tin khác
1 2 3 4 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 53