No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 2032

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đảm bảo theo đúng quy định, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Ngày 11/01/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đã ký ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về việc kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Mục đích của Kế hoạch nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về TTHC của tỉnh, đồng bộ hóa TTHC, hồ sơ TTHC, kết quả giải quyết TTHC. Đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC, tối đa hóa các bước thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại các Bộ phận một cửa. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, dịch vụ Bưu chính công ích tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức thực hiện TTHC. Mở rộng hình thức thực hiện công tác truyền thông về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC. Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận một cửa) các cấp.

Các nhiệm vụ cụ thể gồm: Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC trong Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh; Công bố TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh; trên cơ sở quyết định công bố của Bộ, cơ quan ngang Bộ, kịp thời công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; công khai minh bạch TTHC bằng nhiều hình thức thiết thực và thích hợp để tổ chức, cá nhân nắm bắt kịp thời, dễ hiểu và dễ thực hiện.

Thực hiện rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện các phương án đơn giản TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC. Cập nhật, đăng tải công khai đầy đủ, kịp thời, dữ liệu TTHC lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, cá nhân về quy định hành chính. Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, phổ biến để người dân, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện các hình thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, đặc biệt là hình thức phản ánh, kiến nghị qua hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://pakn.dichvucong.gov.vn.

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

Nâng cao năng lực, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh; Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận một cửa để đáp ứng yêu cầu công việc.

Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai có hiệu quả Hệ thống thông tin một cửa điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; Thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia…

 

D.L

 

Tin khác
1 2 3 4 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 43