No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 91
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1702/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và thay thế, bổ sung người đủ điều kiện để đề nghị công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2027
Lượt xem: 89
22/11/2022
1687/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2027
Lượt xem: 6
17/11/2022
1680/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và thay thế, bổ sung người đủ điều kiện để đưa vào danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2027
Lượt xem: 5
17/11/2022
2524/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và thay thế, bổ sung đủ điều kiện để đưa vào danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng năm 2021
Lượt xem: 439
22/12/2021
2525/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng năm 2021
Lượt xem: 396
22/12/2021
2501/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và thay thế, bổ sung người đủ điều kiện để đưa vào danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng năm 2021
Lượt xem: 378
17/12/2021
2502/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng năm 2021
Lượt xem: 360
15/12/2021
2472/QĐ-UBND. Quyết định Về việc phê duyệt đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và thay thế, bổ sung người đủ điều kiện để đưa vào danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng năm 2021
Lượt xem: 380
14/12/2021
2473/QĐ-UBND. Quyết định Về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng năm 2021
Lượt xem: 404
14/12/2021
2449/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng năm 2021
Lượt xem: 329
09/12/2021
12345678910