Get Adobe Flash player

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh luôn chủ động, đi đầu trong các đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội.

Tuổi trẻ Công an tỉnh triển khai thực hiện tốt các văn bản của ngành, của Đoàn cấp trên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa thành Phong trào thi đua “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn với Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”… Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức nhiều hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng sâu sắc bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, tạo sự chuyển biến tích cực đến nhận thức và hành động của đoàn viên trong các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong việc thực hiện các nhiệm vụ, Ban Chấp hành Đoàn tập trung chỉ đạo, định hướng cho các cơ sở đoàn trực thuộc chủ động thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, ĐVTN, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, xung kích, tình nguyện của lực lượng ĐVTN. Căn cứ đặc thù công tác của từng lực lượng, từng đơn vị, các cơ sở đoàn chủ động triển khai, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thường xuyên đẩy mạnh các phong trào thi đua của tuổi trẻ, quan tâm tạo cơ hội cho ĐVTN được học tập, có điều kiện cống hiến, rèn luyện, thử thách, nâng cao nhận thức, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. 

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị, tuổi trẻ Công an tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch công tác, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn biên giới, an ninh nông thôn, vùng dân tộc, tôn giáo… Đoàn Thanh niên tập trung triển khai các kế hoạch, phương án, biện pháp công tác..., kịp thời phát hiện và giải quyết những âm mưu của các thế lực thù địch, những phần tử xấu lợi dụng chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân. 

Trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tuổi trẻ Công an tỉnh nêu cao tinh thần chủ động, đi đầu, tích cực tham gia các đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm hình sự, bài trừ tệ nạn xã hội. Từ năm 2010 đến nay, lực lượng ĐVTN trực tiếp tham gia điều tra khám phá 1.259 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện và xử lý 346 vụ, với 406 đối tượng phạm các tội về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường; phát hiện, xử lý 935 vụ, 1.028 đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy… 

Bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, Đoàn Thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, thực hiện có hiệu quả nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn với công tác chuyên môn nghiệp vụ như: “Câu lạc bộ thanh niên Công an nhân dân tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật”; “Phòng ngừa thanh thiếu niên phạm tội bằng biện pháp đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng”… Qua đó, góp phần hạn chế các loại tội phạm, đảm bảo giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đại úy Mai Anh Duy, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Để tiếp tục phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ Công an nhân dân trên mọi mặt công tác, thời gian tới, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục chú trọng đẩy mạnh triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN. Tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị xây dựng, triển khai các kế hoạch hành động của đơn vị, của Đoàn gắn với công việc chuyên môn; sẵn sàng xung kích, tình nguyện đảm nhận và hoàn thành mọi công việc, nhiệm vụ được giao. Mỗi ĐVTN tích cực nghiên cứu, học tập, phát huy tính sáng tạo trong công tác chuyên môn, đồng thời phát huy tốt tinh thần xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác, từng bước xây dựng lực lượng và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Các thông tin khác
 

Trực ban: 069 2406112

Phản ứng nhanh: 113

PCCC: 114

 

6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CAND

  1. Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính
  2. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ
  3. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
  4. Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép
  5. Đối với công việc, phải tận tụy
  6. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo

Lịch tiếp công dân

 

Video clipsLƯỢT TRUY CẬP