Công an tỉnh Cao Bằng thông báo kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông
Lượt xem: 3083

         Thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 66 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó có 42 trường hợp điều khiển xe ô tô, xe mô tô chạy quá tốc độ quy định; 24 trường hợp điều khiển xe ô tô, xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Danh sách phương tiện vi phạm như sau:

1. Những trường hợp vi phạm điều khiển xe ô tô, xe mô tô chạy quá tốc độ theo quy định:

 

TT

Biển số

Thời gian phát hiện

vi phạm

Địa điểm vi phạm

XE  Ô TÔ

01

99H-015.45

07 giờ 20 phút,

ngày 12/5/2023

Km 271, Quốc lộ 3

02

15A-182.40

11 giờ 48 phút,

ngày 12/5/2023

Km 271, Quốc lộ 3

03

11A-064.10

10 giờ 38 phút,

ngày 13/5/2023

Km 271, Quốc lộ 3

04

11A-093.59

05 giờ 46 phút,

ngày 13/5/2023

Km 271, Quốc lộ 3

05

11C-060.52

03 giờ 16 phút,

ngày 13/5/2023

Km 271, Quốc lộ 3

06

89A-163.20

03 giờ 36 phút,

ngày 13/5/2023

Km 271, Quốc lộ 3

07

11A-038.16

04 giờ 41 phút,

ngày 13/5/2023

Km 271, Quốc lộ 3

08

29H-034.90

16 giờ 30 phút,

ngày 14/5/2023

Km 271, Quốc lộ 3

09

29H-503.05

12 giờ 36 phút,

ngày 14/5/2023

Km 271, Quốc lộ 3

10

12A-028.16

07 giờ 33 phút,

ngày 14/05/2023

Km 271, Quốc lộ 3

11

20A-157.86

18 giờ 27 phút,

ngày 15/05/2023

Km 271, Quốc lộ 3

12

29B-603.28

15 giờ 17 phút,

ngày 15/05/2023

Km 271, Quốc lộ 3

13

11A-099.78

12 giờ 31 phút,

ngày 15/05/2023

Km 271, Quốc lộ 3

14

34A-373.24

12 giờ 19 phút,

ngày 15/05/2023

Km 271, Quốc lộ 3

15

11A-085.68

11 giờ 15 phút,

ngày 15/05/2023

Km 271, Quốc lộ 3

16

11C-063.20

00 giờ 56 phút,

ngày 15/05/2023

Km 271, Quốc lộ 3

17

11C-040.69

03 giờ 23 phút,

ngày 16/05/2023

Km 271, Quốc lộ 3

18

30E-348.07 (nền vàng, chữ và số màu đen)

14 giờ 36 phút,

ngày 16/05/2023

Km 271, Quốc lộ 3

19

11A-087.69

19 giờ 14 phút,

ngày 17/05/2023

Km 271, Quốc lộ 3

20

88F-004.57 (nền vàng, chữ và số màu đen)

15 giờ 51 phút,

ngày 17/05/2023

Km 271, Quốc lộ 3

21

20A-049.81

18 giờ 00 phút,

ngày 17/05/2023

Km 271, Quốc lộ 3

22

11A-016.89

06 giờ 04 phút,

ngày 17/05/2023

Km 271, Quốc lộ 3

23

30E-159.29

10 giờ 19 phút,

ngày 17/05/2023

Km 271, Quốc lộ 3

24

20B-022.08 (nền màu vàng, chữ và số màu đen)

12 giờ 40 phút,

ngày 18/05/2023

Km 271, Quốc lộ 3

25

11A-023.65

14 giờ 10 phút,

ngày 18/05/2023

Km 271, Quốc lộ 3

26

11A-003.66

14 giờ 25 phút,

ngày 18/05/2023

Km 271, Quốc lộ 3

27

11C-054.12

15 giờ 32 phút,

ngày 18/05/2023

Km 271, Quốc lộ 3

28

11A-062.44

15 giờ 21 phút,

ngày 18/05/2023

Km 271, Quốc lộ 3

29

97C-026.68

21 giờ 28 phút,

ngày 19/05/2023

Km 271, Quốc lộ 3

30

29H-391.49

01 giờ 15 phút,

ngày 19/05/2023

Km 271, Quốc lộ 3

XE MÔ TÔ

01

11H1-299.90

17 giờ 44 phút, ngày 12/5/2023

Km 271, Quốc lộ 3

02

11U1-108.23

11 giờ 05 phút, ngày 12/5/2023

Km 271, Quốc lộ 3

03

11H1-295.49

17 giờ 07 phút, ngày 12/5/2023

Km 271, Quốc lộ 3

04

11H1-253.85

14 giờ 21 phút, ngày 13/5/2023

Km 271, Quốc lộ 3

05

11B1-415.04

14 giờ 12 phút, ngày 13/5/2023

Km 271, Quốc lộ 3

06

11X1-006.05

23 giờ 21 phút, ngày 14/5/2023

Km 271, Quốc lộ 3

07

11H1-037.00

20 giờ 56 phút, ngày 14/5/2023

Km 271, Quốc lộ 3

08

11AA-023.29

18 giờ 37 phút, ngày 14/5/2023

Km 271, Quốc lộ 3

09

11B1-221.88

11 giờ 36 phút, ngày 16/05/2023

Km 271, Quốc lộ 3

10

11X1-050.79

11 giờ 28 phút, ngày 16/05/2023

Km 271, Quốc lộ 3

11

11X1-026.63

11 giờ 35 phút, ngày 16/05//2023

Km 271, Quốc lộ 3

12

11B1-210.18

15 giờ 43 phút, ngày 18/05/2023

Km 271, Quốc lộ 3

2. Những trường hợp vi phạm điều khiển xe ô tô, xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông theo quy định:

 

TT

Biển số

Thời gian phát hiện vi phạm

Địa điểm vi phạm

XE  Ô TÔ

01

11C-060.89

18 giờ 09 phút,

ngày 28/04/2023

Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn

02

11A- 054.31

19 giờ 23 phút,

ngày 29/04/2023

Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn

03

30A-319.30

19 giờ 45 phút,

Ngày 29/04/2023

Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn

04

30H-018.56

20 giờ 05 phút,

Ngày 29/04/2023

Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn

05

11A-063.59

20 giờ 18 phút,

Ngày 29/04/2023

Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn

06

29B-180.29

20 giờ 25 phút,

ngày 29/04/2023

Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn

07

11C-057.02

22 giờ 21 phút,

ngày 29/04/2023

Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn

08

11A-038.88

18 giờ 53 phút,

ngày 29/04/2023

Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn

09

15A-686.22

19 giờ 22 phút,

ngày 29/04/2023

Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn

10

30K-022.77

21 giờ 23 phút,

ngày 30/04/2023

Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn

11

11A- 059.53

18 giờ 29 phút,

ngày 30/04/2023

Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn

12

23A-015.75

21 giờ 23 phút,

ngày 30/04/2023

Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn

13

12H-9983

21 giờ 44 phút,

ngày 30/04/2023

Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn

14

30E-071.78

22 giờ 32 phút,

ngày 30/04/2023

Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn

15

19A-236.72

19 giờ 50 phút,

ngày 01/05/2023

Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn

16

11A-039.83

16 giờ 08 phút,

Ngày 01/05/2023

Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn

17

12A-188.04

18 giờ 50 phút,

ngày 01/05/2023

Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn

18

30F-122.60

18 giờ 13 phút,

ngày 04/05/2023

Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn

19

11A-080.38

15 giờ 36 phút,

ngày 06/05/2023

Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn

20

29D-069.86

14 giờ 47 phút,

ngày 06/05/2023

Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn

21

11A-001.54

05 giờ 58 phút,

ngày 07/05/2023

Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn

22

11A-003.77

17 giờ 24 phút,

ngày 08/05/2023

Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn

23

11C-028.12

06 giờ 48 phút,

ngày 09/05/2023

Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn

XE MÔ TÔ

01

11F2-1682

05 giờ 56 phút,

ngày 25/4/2023

Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn

 

anh tin bai

Ảnh 01: Xe ô tô BKS: 11C - 028.12 vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông tại Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn

 

anh tin bai

Ảnh 02: Xe ô tô BKS: 11A - 003.77 vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông tại Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn

 

anh tin bai

Ảnh 03: Xe ô tô BKS: 11C - 063.20 vi phạm chạy quá tốc độ

theo quy định tại Km 271, Quốc lộ 3

Sau khi đăng thông báo này yêu cầu người vi phạm đến trụ sở: (1) Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng, địa chỉ: Tổ 5 phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng. (2) Công an Thành phố Cao Bằng, địa chỉ: số 004 đường Hoàng Như, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng để giải quyết theo quy định. Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.

Trong thời hạn 20 ngày, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, cập nhật trạng thái cảnh báo cho Cơ quan Đăng kiểm (đối với loại xe phải kiểm định) để xử lý.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Nhân dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị người dân tiếp tục nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông vì sự an toàn cho mình và cho người khác./.

Phòng Tham mưu


Tin khác
1 2 
image advertisement

Thông tin mới nhất

Hoi dap

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 34
  • Hôm nay: 504
  • Trong tuần: 9 596
  • Tổng lượt truy cập: 1289064
  • Tất cả: 2165
Đăng nhập
 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang